§1
Foreningens navn er Bellinge Idrætsforening, Bellinge, 5250 Odense SV.
Dens hjemsted er Odense Kommune.

§2
Foreningens formål er at samle børn og unge under 25 år samt andre idrætsinteresserede
til ved idræt og kammeratligt samvær at varetage fælles interesser indenfor de under
foreningen til enhver tid afstukne rammer.

§3
I foreningen kan optages aktive og passive medlemmer ved skriftlig indmeldelse.
Udmeldelse skal også foretages skriftligt.
Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, der modarbejder foreningen eller dens formål,
dog først efter at det pågældende medlem har fået lov til at forsvare sig.
Medlemmer med over 3 måneders restance kan udelukkes fra foreningen.
Foreningen vil være medlem af de respektive idrætsgrenes landsforbund samt sammen-
slutninger i Odense Kommune.

§4
Foreningen består af en Hovedafdeling samt Badminton-, Gymnastik-, Håndbold-, Petanque- & ,
Bowls- og Tennisafdeling.
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, som er ansvarlig for foreningens samlede arbejde.
Hovedbestyrelsen består af 3 medlemmer, valgt på hovedgeneralforsamlingen af og blandt
samtlige medlemmer i foreningen og af formanden eller en repræsentant for hver af de
respektive afdelinger.
Hvert medlem under 16 år kan repræsenteres af én af sine forældre.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Hver afdeling ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig for arbejdet i afdelingen og ansvarlig
overfor hovedbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsen består af fra 3 til 9 medlemmer, og vælges på de respektive
afdelingsgeneralforsamlinger.
Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Enhver bestyrelse er beslutningsdygtig, såfremt 3, dog mindst 2/3, af bestyrelses-
medlemmerne er tilstede.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan etablere udvalg til særlige arbejdsopgaver.
Suppleanter til bestyrelserne er de to, der på generalforsamlingen får flest stemmer uden at
opnå valg.
Samtlige valg er gældende for 2 år, dog gælder valg af suppleant kun til næste ordinære
generalforsamling.
Halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige år, den anden halvdel i ulige år.
Formanden leder bestyrelsesforhandlinger og drager omsorg for, at der føres forhandlings-
protokol. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes funktioner.

§5
Hovedbestyrelsen
 • Repræsenterer foreningen ved forhandlinger med kommunen og andre myndigheder
 • Foretager indstilling om fordeling af lokaliteter
 • Drager omsorg for at foreningen er repræsenteret i fritidsudvalg m.v.
 • Forestår foreningens fester
 • Foretager udbetaling af lønninger med deraf følgende indberetninger
 • Yder tilskud til afdelinger efter behov
 • Yder garanti ved større arrangementer, fx afholdelse af stævner m.m.
 • Udnævner æresmedlemmer
§6
Regnskabsåret er kalenderåret
Økonomiske dispositioner tegnes af kassereren.
 Ved større økonomiske dispositioner dog af hele bestyrelsen.
I hovedkassen indgår kontingentet fra hovedafdelingens passive medlemmer samt et af
hovedbestyrelsen fastsat enslydende beløb pr. medlem fra hver afdeling, samt eventuelt
overskud fra fester og lignende.
I afdelingernes kasser indgår kontingentet fra afdelingernes aktive og passive medlemmer.
I hovedkassen indgår aktivitetstilskud fra kommunen. Aktivitetstilskud fordeles til afdelin-
gerne i henhold til det medlemstal afdelingen har indberettet og fået godkendt.
Afdelingernes generalforsamling fastsætter selv kontingentet.
Alle afdelinger fører regnskab og udfærdiger budget for det kommende regnskabsår.
Regnskaberne revideres og fremlægges på afdelingsgeneralforsamlingen.
Hovedafdelingen fører regnskab og udfærdiger budget for det kommende år.
Afdelingernes regnskaber og budget skal indgå i hovedforeningens regnskab.
Hovedafdelingens regnskab revideres og forsynes med revisionspåtegning, underskrives af
samtlige bestyrelsesmedlemmer, mangfoldiggøres og fremlægges på hovedgeneralforsam-
lingen.

§7
Revisionen består af 2 på den ordinære hovedgeneralforsamling valgte medlemmer.
Revisorerne vælges for 2 år og afgår skiftevis. 2 revisorsuppleanter vælges på tilsvarende
måde. Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskab.

§8
Afdelingernes generalforsamlinger har, med de indskrænkninger disse vedtægter fore-
skriver, den øverste myndighed i afdelingernes anliggender.
Hovedgeneralforsamlingen er den højeste, endelige myndighed i alle foreningens
anliggender.
Referat fra generalforsamlingerne skal indføres i protokol.
Generalforsamling skal bekendtgøres med 14 dages varsel, og indkomne forslag skal være
bestyrelserne i hænde senest 8 dage før.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstem-
ningsmetoderne.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot 1 medlem ønsker det.
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, som ikke er i restance, og som har været med-
lem af foreningen i mindst 3 måneder.
Et medlem under 16 år har stemmeret gennem én af sine forældre, såfremt medlemmet
ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Forhold i afdelingerne kan af såvel afdelingsbestyrelser som af hovedbestyrelse indbringes
for hovedgeneralforsamling.

§9
Hovedafdelingens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Afdelingernes ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Dagsordenen skal indeholde følgende:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens/afdelingens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
 4. Forelæggelse af kommende års budget. Afdelingernes budgetter skal efterfølgende forelægges på hovedgeneralforsamlingen.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter, jfr. §4
 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter (kun på hovedgeneralforsamling)
 8. Eventuelt

§10
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel.
Bestyrelsen er pligtig til at indkalde en ekstraordinær generalforsamling, når 1/3 af
medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret krav herom.
Et flertal af bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§11
Forandring af disse vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en hoved-
generalforsamling, når mindst ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget.
Opnås sådant flertal ikke på en hovedgeneralforsamling, skal bestyrelsen inden 14 dage med
sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling.
Hvis også ¾ af de på denne hovedgeneralforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er
dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§12
Beslutning om foreningens eller en afdelings opløsning kan kun tages på en i dette øjemed
særligt indkaldt ekstraordinær hovedgeneralforsamling.
Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberet-
tigede medlemmer er til stede, og til forslaget vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de
mødte stemmer derfor.
Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny
generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hen-
syn til mødte stemmeberettigedes antal.
Evt. overskud ved opløsning af foreningen skal anvendes til alment nyttigt formål.


 
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 3. april 1982, ændret på generalforsamling den 26.
marts 1987, ændret på generalforsamling den 5. marts 2002 med ekstraordinær generalforsamling den
13. marts 2002 og på generalforsamling den 4. marts 2003 med ekstraordinær generalforsamling den 4.
marts 2003, og ændret på hovedgeneralforsamling den 8. marts 2006 med ekstraordinær general-
forsamling den 8. marts 2006, ændret på generalforsamling den 21. marts 2013
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Læs mere om Cookies her
Bellinge IF Gymnastik | Oplevelser gennem fællesskab - Fællesskab gennem oplevelser